OBS Kogerveld

Nieuwe locatie voor OBS Kogerveld

Het schoolgebouw van de Kogerveldschool is oud en aan vervanging toe. Het gebouw ligt onder hoogspanningsmasten. Daarom kan de school op de huidige plek niet uitbreiden of herbouwen. De gemeente zoekt daarom samen met het schoolbestuur naar een nieuwe locatie.

Vooronderzoek

De school wil het liefst een nieuw schoolgebouw in de Kogerveldbuurt. Uit vooronderzoek kwam het veld aan de kruising Veldbloemenweg/Hondsdrafweg naar voren als meest geschikte locatie in deze buurt. Naar aanleiding van een gesprek met de direct omwonenden van dit veld is de gemeente in juli 2021 gestart met een vervolgonderzoek naar de grootte van de school en twee extra locaties: Jagersveld aan het Kalverpad en Oostzijderpark fase 2.

Uitkomst vervolgonderzoek: locatie Oostzijderpark fase 2 lijkt meest geschikte plek voor het nieuwe schoolgebouw

Op 27 oktober en 1 november waren er informatiebijeenkomsten voor alle bewoners uit de Kogerveldwijk. We hebben daar toegelicht wat de uitkomsten zijn van het vervolgonderzoek naar de drie locaties. Daarbij vertelden we ook dat we nu ambtelijk denken dat de locatie in het nieuwbouwplan Oostzijderpark fase 2 de meest geschikte plek is voor het nieuwe schoolgebouw.  Zie hier de uitkomsten van het locatieonderzoek.

We hebben gevraagd aan de aanwezigen of zij zich herkennen in de resultaten, of zij nog aanvullingen hebben of dingen missen. Alle opmerkingen van de avond zijn meegenomen in het locatieonderzoek en in het locatieadvies voor het college van burgemeester en wethouders. De verslagen van de bewonersavonden vindt u ook op deze pagina. 

December 2021: Oostzijderpark gekozen tot nieuwe locatie OBS Kogerveld

Het college van burgemeester en wethouders heeft eind december 2021 besloten dat het nieuwe schoolgebouw van OBS Kogerveld (onderdeel van Zaan Primair scholengroep) in Oostzijderpark fase 2 komt. Gemeente Zaanstad start 2022 met de plannen voor Oostzijderpark fase 2. Dan wordt ook bepaald waar de nieuwe OBS Kogerveld precies moet gaan komen. De verwachting is dat er uiterlijk in 2025 een kavel beschikbaar komt, en dat de school geopend kan worden in het schooljaar 2027/2028. Lees hier het hele bericht over het besluit


Toelichting criteria


Milieu

Een basisschool is een gevoelige functie. Daarom dient bij de nieuwe locatie rekening gehouden te worden met geluid van (snelwegen) en luchtkwaliteit. Ook dient bij de locatiekeuze gekeken te worden of er geen omliggende bedrijven zijn met een hindercirkel.

Verkeer

Bij de locatiekeuze dient gekeken te worden in hoeverre de locatie bereikbaar is met de auto en per fiets en te voet. Bij dit criterium wordt ook gekeken naar de verkeersveiligheid om de locatie te kunnen bereiken en de parkeermogelijkheden.

Menging

Om de kansengelijkheid zo groot mogelijk te maken is het van belang dat kinderen uit de oude wijk (Kogerveldbuurt) en de nieuwe wijk (Oostzijderpark) zoveel mogelijk met elkaar in contact komen/elkaar ontmoeten. Bij dit criterium wordt beoordeeld in hoeverre de locatie van de nieuwe OBS Kogerveld hieraan kan bijdragen.

Eigendom

Bij dit criterium wordt gekeken naar of de locatie in eigendom is van de gemeente of dat deze nog aangekocht moet worden.

Beschikbaar

Bij dit criterium wordt gekeken naar wanneer de locatie beschikbaar is voor de bouw van een school.

Draagvlak

Bij de locatiekeuze dienen de belangen van de verschillende betrokkenen zo goed mogelijk meegenomen te worden. Het gaat hier om bewoners in de Kogerveldbuurt en buren van de locatie in het Jagersveld, maar ook om de gebruikers van de school (ouders van leerlingen). Daarnaast is Zaan Primair als eigenaar van de nieuwe school een belangrijke partij.

Financieel

Bij dit criterium wordt gekeken naar de grondkosten van de locatie van de nieuwe school.

 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl