Gesprek met de stad: participatie in de Kogerveldwijk

Gesprek met de stad: van MAAK.weken tot inloopmomenten 

Een belangrijke pijler van MAAK.Zaanstad is het gesprek in en met de stad. Zaanstad maken we samen: doel is dan ook om een breed palet aan Zaankanters mee te laten doen met de ontwikkeling van de stad. Dan gaat het over alle leeftijdsgroepen, culturele achtergronden en opleidingsniveaus. Hoe diverser de groep bewoners die meedoet, hoe beter we rekening kunnen houden met de belangen en ideeën van alle bewoners.  Op deze pagina een overzicht van hoe de gemeente dit gesprek met de stad vormgaf rond het perspectief voor de Kogerveldwijk én wat het opleverde.  

Waarom alleen adviseren? Niveau van interactie 

De MAAK.Zaanstad-gebieden zijn heel divers en zelfs binnen de gebieden zijn de verschillen groot. Daarom is de manier waarop we inwoners, ondernemers en organisaties uit die gebieden betrekken bij de ontwikkeling van het gebied verschillend. Bij de keuze hoe we mensen betrekken, gebruiken we het zogenaamde ‘afwegingskader interactieve beleidsvorming’. Dit document is in 2009 door de raad vastgesteld. De afweging hoeveel invloed de gemeente(raad) zelf houdt op beleid en in hoeverre met betrokkenen wordt samengewerkt, maken we zoveel mogelijk voordat we beginnen aan een project of programma.

Voor elk van de MAAK.gebieden is dus ook vooraf een participatie-aanpak gemaakt. Hierin is het niveau van de participatie vastgelegd. Voor de Kogerveldwijk is het niveau vastgesteld op Adviseren. In dit gebied vond de gemeenteraad het algemeen stedelijk belang groot. Daarom heeft de gemeenteraad de keuze gemaakt om alle reacties op het perspectief van alle belanghebbenden zorgvuldig af te wegen om vervolgens zélf een beslissing te nemen. 

foto van medewerkers van de gemeente samen met partners van o.a. corporaties, veiligheidsregio en anderen.

foto van bezoekers van een van de workshops in de MAAKweken


Hoe zag het participatieproces in MAAK.gebied Kogerveldwijk er uit?

Adviesgroep samengebracht

In de perspectieffase is zoals afgesproken met de raad, een Adviesgroep samengesteld. De Adviesgroep bestaat
uit wethouders, verschillende raadsleden, bewoners en ondernemers die meedenken over het proces en hoe dat
zorgvuldig vorm te geven.

Vervolg op acties uit analysefase

In deze fase kwam er ook een vervolg op de eerste buurtwandeling (“schouw”) met belangstellenden uit
het gebied en medewerkers van de gemeente. Medio 2018 heeft de gemeenteraad € 250.000 beschikbaar
gesteld om knelpunten die eerder door bewoners naar voren zijn gebracht te kunnen aanpakken. Met dit
aanjaagbudget worden al veel activiteiten uitgevoerd, zoals een aantal knelpunten in groen en openbare
ruimte die in de analysefase werden opgetekend.

Individuele gesprekken

In de perspectieffase zijn door o.a. de wijkmanager vele gesprekken gevoerd met mensen in de wijk, over
initiatieven in het hier en nu en over de verdere toekomst. Ook is door verschillende ambtenaren met
pand- en grondeigenaren gesproken over de ideeën in het perspectief. Het is belangrijk om te weten hoe
zij hierover denken. Een belangrijk deel van de realisatie van de kwaliteitsverbetering in het gebied hangt af van hun initiatieven en medewerking. Wanneer zij enthousiast zijn over de in het perspectief geschetste richting,
helpt dat om zo snel mogelijk de gewenste beweging in het gebied op gang te brengen.

Bijeenkomst professionals

Dat geldt ook voor andere partners: ook met andere professionals, zoals medewerkers van woningcorporaties
en huisartsen, vonden gesprekken plaats. Ook organiseerden ambtenaren een bijeenkomst met professionals en afgevaardigden van verschillende (bewoners- en belangen)organisaties in de Jozefkerk, waar gezamenlijk werd gewerkt aan uitgangspunten voor het perspectief.

naar het verslag


MAAK.weken: aftrap, workshops en afsluitende mini-expositie

Van 29 oktober tot en met 12 november 2018 werden vervolgens de MAAK.weken gehouden voor een breed publiek in de wijk. De startbijeenkomst trok ongeveer 70 deelnemers en bood gelegenheid aan supervisor Jeroen
Ruitenbeek om zijn visie op het gebied voor 2040 te delen. Ook gingen vakspecialisten van de gemeente in gesprek met de aanwezigen.

Na deze aftrap vonden er in twee weken 8 workshops plaats over verschillende thema’s die van belang zijn voor de wijk richting 2040, op verschillende plekken in de wijk. Het aantal deelnemers aan de workshops liep sterk uiteen: van 2 tot meer dan 20. Het gevoerde gesprek en de ingebrachte ideeën werden ter plekke in beeld gebracht in tekeningen.

Op 12 november is afgesloten met een “mini-inlooptentoonstelling”. Bezoekers konden op de
tekeningen en de MAAK.borden bekijken wat tijdens de workshops was besproken. Er vonden interessante
gesprekken plaats en hier en daar werden borden nog aangevuld met ideeën.

naar het verslag

opbrengst van de MAAK.weken

bewoners samen aan de slag op een van de bijeenkomsten in der MAAKweken

inventarisatie van eerste ideeën op een workshop

bijeenkomst met stedenbouwkundige Jeroen Ruitenbeek
getekend verslag van de startbijeenkomst van de MAAK.weken

Opbrengst participatie voor de hoofdpunten uit het perspectief 

De Kogerveldwijk: van verschillende buurtjes naar een coherente wijk

De algemene reactie was ‘behoud het groen in de Kogerveldbuurt’. In de analysefase werd dat al als een grote kwaliteit van de wijk gezien. Inzet moet zijn om te zorgen dat het groen gebruikt wordt en dat onveilige plekken zoals de garageboxen onder de A8 worden aangepakt.

Een actieve Kogerveldwijk met ca 2.500 woningen erbij in 2040

De reacties op de toename van het aantal woningen zijn wisselend. De één vindt dat er minder woningen moeten worden toegevoegd, want de wijk is al zo vol. De ander vindt het juist goed, omdat dat betekent dat er woonruimte komt voor jongeren. De reacties over het aanpakken van leegstand en vervallen gebouwen zijn unaniem positief.

Meer woningen: basis voor betere voorzieningen en kansen voor doorstroming

Bewoners en maatschappelijke organisaties geven aan dat er meer voorzieningen moeten komen. Zij  realiseren zich dat meer woningen kunnen zorgen voor een groter draagvlak voor deze voorzieningen. Met name een buurtvoorziening in elke wijk is een duidelijke wens. Ook horeca en op en rond het station Zaandam Kogerveld wordt als een goede verbetering gezien. Het verplaatsen van de sportvelden naar de randen van de wijk wordt door participanten als niet wenselijk ervaren. Beter is het om de sportvelden juist meer in de wijk te plaatsen. De inwoners vinden het belangrijk om te kunnen sporten, ontspannen en recreëren in de nabijheid van bebouwing. Het in nabijheid van bebouwing realiseren van functies ten behoeve van sport, ontspanning en recreatie is inderdaad belangrijk. Sportvelden en woningen verhouden zich echter niet altijd even goed tot elkaar. Dat heeft vooral te maken met de schaal van de sportfunctie. Een Cruyffcourt is bijvoorbeeld van een veel kleinere schaal dan de sportvoorzieningen die op sportpark Hoornseveld worden gerealiseerd. Zo’n sportcomplex heeft een verkeersaantrekkende werking, en levert op piektijden extra geluid- en lichtbelasting. Daar staat tegenover dat het meer concentreren van sportfuncties voordelen heeft ten aanzien van samenwerking en mogelijkheden voor dubbelgebruik van voorzieningen als parkeerruimte, kantines en kleedruimtes.

Eigenaarschap van de wijk bij de ontwikkeling van de wijk

De opkomst bij de inloopavonden in de wijk was niet altijd groot. Diegenen die er wel waren, hebben in gesprekken laten weten dat de gemeente niet altijd zichtbaar is voor bewoners of voor hun gevoel zelfs in de weg zit. Dit vereist een actieve, zichtbare, faciliterende en meer kaderstellende rol van de gemeente.

Een toekomstbestendige en duurzame wijk

Bewoners vinden het zichtbaar maken van de Zaan wat tevens zorgt voor verkoeling een sterk punt. Ze maken zich zorgen over de betaalbaarheid van het energiezuinig maken van woningen. Zonder subsidies verwachten veel mensen daar het geld niet voor te hebben. Dit vereist een stadsbrede aanpak.

Een gezonde mix van wonen en werken met ruimte voor industriële bedrijvigheid

Tijdens de MAAK.weken en inloopbijeenkomsten heeft een aantal ondernemers laten weten zich zorgen te maken over hun toekomst in de wijk, ondanks het feit dat het Perspectief de locaties van deze ondernemers niet ter discussie stelt. We gaan ervan uit dat met de voortschrijdende techniek een goed woon- en werkklimaat in de wijk gegarandeerd is. Dat vraagt om voortdurende dialoog.

Betere verbindingen, ook tussen de buurten

Veel reacties die we tijdens de MAAK.weken en andere inloopbijeenkomsten kregen, gingen over parkeren. Mensen maken zich zorgen of met al die extra inwoners er voldoende parkeerruimte blijft en of de verkeersdoorstroming wel gegarandeerd is.

Vanuit de werkgroep A8-Coenbrug is benadrukt dat er – vooruitlopend op de mogelijke toekomstige  ondertunneling van de A8 – maatregelen nodig zijn om de geluids- en milieuoverlast terug te brengen zoals stil asfalt en een maximale snelheid van 80 kilometer op het gedeelte van de A8 dat dwars door Zaanstad loopt.

Kleurrijk ontmoeten in een ‘inclusieve’ Kogerveldwijk

Vooral onlogische en gevaarlijke  oversteken zoals bij de Aldi en de Lidl en de unheimische omgeving van het station worden veel genoemd. Samen met de inwoners, NS, ProRail en de provincie Noord-Holland willen we kijken wat de mogelijkheden zijn om het station aan te pakken. Bij de inrichting van de wijk komt veel aandacht voor de langzame verkeersverbindingen zodat deze veilig en makkelijk zijn over te steken.

Een gezonde wijk waar bewegen mogelijk is

Er zijn al veel op zich staande initiatieven, maar we moeten elkaar beter weten te vinden. Het gezondheidsnetwerk dat wordt opgezet in de Kogerveldwijk helpt daarbij. Dit is een voorbeeld waar professionals (en inwoners) elkaar kunnen vinden om gezamenlijk initiatieven op te zetten voor een gezonde wijk.

 paneel met ideeen om Kogerveldwijk fris en energiek te houden

paneel met ideeën om een goede mix van woningen voorzieningen te maken in de Kogerveldwijk

paneel met suggesties voor goede bereikbaarheid en alternatieve vervoersmiddelen in de toekomst

paneel met ideeen voor goede werkplekken in de wijk in de toekomst

paneel met suggesties over een goede mix van mensen, woningen en voorzieningen in de wijk

paneel met suggesties van bewoners voor meer ontmoeting in de wijk

paneel met suggesties van bewoners om gezondheid in de wijk te verbeteren

paneel met suggesties van bewoners om mooie plekken in de wijk beter zichtbaar te maken

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl