Verslag bijeenkomst 26 april Sint-Jozefkerk

Op 26 april kwamen zo'n 70 mensen die op allerlei manieren samenwerken met de gemeente Zaanstad samen om mee te denken over het gebiedsperspectief voor de Kogerveldwijk. Lees hier het verslag.

Bijeenkomst met partners op
26 april

Op 26 april kwamen zo'n 70 mensen samen die op allerlei manieren samenwerken met de gemeente Zaanstad. Zij dachten mee over het gebiedsperspectief (de toekomstvisie) voor de Kogerveldwijk.

De gemeente organiseerde deze bijeenkomst als een van de gesprekken in en met de wijk. Het doel is om met zoveel mogelijk mensen samen te werken aan het toekomstbeeld voor de wijk, en natuurlijk ook om dat vervolgens samen te realiseren.

Op de bijeenkomst van 26 april werd aan vijf gesprekstafels gekeken naar kansen en gezamenlijke uitgangspunten voor de Kogerveldwijk van 2040. 

Hieronder een samenvatting van de (heel verschillende) gesprekken aan elke tafel. Ook staan tussen de verslagen de filmpjes die op de bijeenkomst zijn gebruikt als aftrap.

Tafel: groen, rust en ruimte 

Gespreksleider: Willem Totté

Kogerveldwijk wordt ervaren een groene, rustige en ruimtelijke wijk. Er komen meer woningen; hoe zou dit op een goede manier ingepast kunnen worden? Wat betekent dit voor de openbare ruimte? Er is voornamelijk gesproken over het al bestaande gedeelte van Kogerveld tussen de Scholtenstraat, A8 en het spoor. In het begin van het gesprek ging het vooral over de hindernissen waartussen dit gedeelte van de wijk opgesloten ligt. Het beperkt de mogelijkheden om een betekenisvolle relatie te leggen met de gebieden buiten de wijk. Dit gebrek is de grootste hindernis bij de toekomstige ontwikkelingen. De tafel besluit dat dit vooral stedenbouwkundig en verkeerskundig opgelost moet worden en dus niet een onderwerp waar we het aan deze tafel over zouden moeten hebben.

Groene zoom langs de A8

Langs de A8 ligt een interessante groene zone die met kleine ingrepen heel geschikt kan worden om intensiever te gebruiken. Bijvoorbeeld door een wandelpad aan te leggen, een route om hard te lopen of een circuit met fitnesstoestellen. Vervolgens kan een hardloopwedstrijd voor de buurt worden georganiseerd. Misschien kan er wel een groene strook worden aangelegd om de hele wijk, langs A8-zoom, spoor en Scholtenstraat. Dat zou dan lang genoeg voor een trainingsrondje. En een mooie vertrek- en aankomstplek.

Gebruiksgroen voor gemengde doelgroepen

De wijk is best wel groen, maar er gebeurt eigenlijk niet veel mee. Het zou interessant zijn om te kijken of er bij bewoners animo is om iets met die groene ruimte te doen. De open plekken tussen de woonblokken en flats lenen zich hier heel goed voor. Het groen zou kunnen uitnodigen om naar buiten te gaan en elkaar te ontmoeten. Denk aan sport en spel, een buurttuin, parkachtige ontmoetingsplekken, bewegen voor ouderen. Ook wordt opgemerkt dat het een goed idee zou zijn om op de een of andere manier te stimuleren dat er plekken komen voor meerdere doelgroepen. Niet alleen jongeren of ouderen, maar deze mengen.

Fietsverbinding langs de spoorstrook

Er zat iemand van de Fietserbond aan tafel en zij stelde voor dat er een goeie fietsroute door de wijk zou kunnen worden aangelegd. Bijvoorbeeld door de groene strook langs het spoor. Knelpunt daarbij is dat je dan wel over de Gouw moet. Een fietsbruggetje zou een mooie toevoeging zijn. Het zou ook in kunnen spelen op de trend dat er steeds meer gefietst wordt. Recreatief, maar ook in de vorm van woon-werkverkeer. Het stimuleren (of op z’n minst faciliteren) daarvan zou goed aansluiten op die trend en bijdragen aan klimaat-, gezondheids- en duurzaamheidsdoelstellingen.

Verbinding met het Jagersveld

Een grote kans voor de wijk ligt bij de verbinding met het Jagersveld. Er is weliswaar een fietstunneltje, maar dat zou wel wat aantrekkelijker en veiliger gemaakt kunnen worden. De aansluiting met de hierboven genoemde fietsroute biedt veel kansen. Het ontsluit de wijk en maakt deze aantrekkelijker voor de eigen bewoners, maar ook voor passerende fietsers. Dat biedt wellicht ook aanknopingspunten voor het maken van ontmoetingsplekken.

Zilverschoonplein nieuw leven inblazen

Een grote uitdaging vormt het opnieuw tot leven brengen van het Zilverschoonplein. Dat is natuurlijk niet alleen een inrichtingsopgave. Het zou interessant zijn om hier samen met bewoners goed naar te kijken. Wat is er nodig om de plek weer interessant te maken? Wie kan daar in meedenken? Welke ingrepen zijn daarvoor nodig en welke partijen kunnen een rol spelen? Hoe zorgen we dat het plein weer ziel krijgt en dat de mensen er graag naar toe komen?

Water als kwaliteit

In de wijk is er veel water. Nu is water vooral een hindernis in de wijk. Waarom niet van dit nadeel een voordeel maken? Hoe zorgen we ervoor dat het water een extra kwaliteit van de wijk wordt? Net als bij het groen gaat het er hier ook om te zoeken naar een manier om gebruik te maken van de omgeving. Maak van de openbare ruimte een integraal onderdeel van de beleving van de wijk.

Als aftrap voor de gesprekken gaven medewerkers van de gemeente Zaanstad voor de camera zo beknopt mogelijk hun visie en ideeen over het onderwerp. Bekijk het filmpje  over klimaat en energie anno 2040 hier rechts.


Tafel: ontwikkeling drie buurten 

Gespreksleider: Martine Koppe

De verwachting is dat met de uitvoering van de bouwplannen in Hofwijk, Oostzijderveld en de Boerenjonkerbuurt een kloof ontstaat tussen Kogerveldbuurt en de andere buurten. Dit gezien de huidige status van de Kogerveldbuurt en doordat er vooralsnog geen specifieke plannen zijn voor de Kogerveldbuurt. Op basis van de relatief lage WOZ-waarde en de kwaliteit van de huidige woningvoorraad, de zorgvragen en de signalen die het Social Wijk Team (SWT) krijgt over inkomen en administratie, de beperkte sociale samenhang, het geringe onderhoud en ook gebruik van de openbare ruimte en de afvaldumpingen zijn er voldoende signalen om te concluderen dat de Kogerveldbuurt er nu al minder goed voor staat. De nieuwe bouwplannen voor de Kogerveldwijk komen zowel de bewoners en ondernemers in de Kogerveldbuurt niet ten goede. Wat kan je in de Kogerveldbuurt doen om een kloof met Hofwijk, Oostzijderveld en de Boerenjonkerbuurt te voorkomen? 

Meer diversiteit in de wijk

Bedrijfsverzamelgebouwen
Er staan diverse gebouwen leeg zoals de oude school. Voordeel van bedrijfsverzamelgebouwen is dat ze diversiteit brengen. Dat zie je nu ook al; kunstenaars, yogadocenten etc. Het geeft reuring en ook ’s avonds veiligheid. En het bouwt aan de wijkeconomie.

Dichte plinten
Gebruik de dichte plinten in de flats, uitbouw eraan, creatieve ondernemer erin. Door de dichte plinten van de flat open te gooien kun je hier ook bedrijvigheid creëren. Je zou kunnen uitbouwen naar buiten zodat het anonieme groen een functie krijgt en vervolgens zou je het dak weer kunnen vergroenen. Hier is vraag naar. Wel goed kijken hoe je dit inpast in de karakteristieke stempelbouw.

Corporatiebezit biedt kansen

Het is wel een lastige opgave deze buurt te verbeteren en dus om de bestaande bewoners mee te laten liften door de versnippering van bezit. 

Advies: gemeente zet NU een rem op het verkopen van het corporatiebezit. Dat is je enige kans om hier kwaliteit te brengen. Dat geldt zeker ook voor het al behoorlijk versnipperde ZVH bezit aan het begin van Kogerveldbuurt.

Sloop/nieuwbouw vooral de flats langs de Gouw vanwege de kwaliteit van het groen en water daar. De beste plek om andersoortige bebouwing toe te voegen aan de wijk.

Wijs een heel flatgebouw toe aan een specifieke doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan een seniorenflat die je in zijn geheel zelfvoorzienend maakt. Alles is geïntegreerd rondom die locatie. Begane grond invullen met functies voor deze doelgroep. Denk bij het geschikt maken van een specifieke flat aan een combinatie met een buurthuisfunctie, het benutten van de begane grond als 1 gezamenlijke ruimte. Maak 1 unit qua voorzieningen dan helemaal rond. Denk bijvoorbeeld ook aan Turkse ouderen die de NLe taal verliezen, maak 1 unit voor hen. En kijk ook naar het alternatief om doelgroepen juist te mixen.

Zilverschoonplein

Tijdens het gesprek kreeg het Zilverschoonplein 2 rollen in het ontwikkelen van de buurt. Begin daar om zo het startsein te geven van de buurtontwikkeling. Verwacht niet dat dit de economie op gang brengt, dat volgt pas als laatste en is een resultante van de ontwikkeling van de kwaliteitsimpuls in de wijk. Doe dit qua timing gezamenlijk met de ontwikkeling van het Oostzijderveld; haak in op de flow die er dan in de wijk gaat ontstaan.

Zorg ook dat de ontwikkeling van de corporaties aansluit op de ontwikkeling van Oostzijderveld. Benut deze kans als katalysator. Het wijkje is vlak na de oorlog gebouwd. Het moest snel en de materiaalkeuze was beperkt. Dat maakt dat de kwaliteit van de woningen slecht is en eigenlijk niet te verduurzamen. De kosten staan niet meer in verhouding tot de kwaliteit van de woningen. In de toekomst zullen de woningen verder verslechteren en zal de kwaliteitskloof van de woningen en daarmee de maatschappelijke consequenties verder vergroten. Het zal niet eenvoudig worden om dat te voorkomen. Sorteer hier op voor.

Investeer in het onderwijs

Maak dat de jeugd qua opleiding en later inkomen weg kan uit de wijk. Of zet in op het zorgen voor voldoende kwaliteit in de wijk zodat je er juist wilt blijven en in je eigen wijk kunt doorgroeien.

Samira Parti (Paltrokstraat) biedt aan om kartrekker te zijn van het vergroenen van het dak. Zij biedt tevens aan om met buurtbedrijven te gaan kijken wat er mogelijk is om de omgeving te verbeteren.

Volgens personen aan tafel is Henk de Wit eigenaar van het Zilverschoonplein.

Een VVE vlakbij het Zilverschoonplein is bezig met verduurzaming/ isolatie van het flatgebouw (MS).

Er zijn mogelijkheden om met VVE’s te verduurzamen en met banken en financiers in gesprek te gaan om gebouwen energieneutraal te maken.

Idee - voor item in nieuwsbrief – als voorbeeld voor andere VVE’s in buurt – proces volgen.

Uitzoeken: Men was benieuwd naar de huurprijzen. Verwachting is dat ze nog behoorlijk hoog liggen maar gezien het puntensysteem waarbij de vierkante meters een behoorlijke invloed heeft, is ook weer de verwachting dat het maximaal € 600 zal zijn.

Ideeën

Kan de plint vrijblijven zodat contact met de Zaan blijft. Bijvoorbeeld door ook het pand van Hellema (geen grote industriële kwaliteit) laten beginnen op eerste verdieping en contact met de Zaan blijft (deels).

Behoud de industriële waarde van het pand waar ze nu in zitten en maak in de plint ateliers. Zij hebben een persoonlijke relatie met de wijk, zijn ook betrokken bij lokale economie.

Omdat ze hier al 10 jaar zitten en dus al 10 jaar gegroeid zijn en vermogen hebben opgebouwd kunnen ze nu ook de financiën leveren.

Denk aan locaties met een combinatie van een bedrijf, een café, een sportschool en woningen. Dat kan de economie aanzwengelen en zorgt voor goede woningbouw. Combineer dit met een ‘waarden-contract’.

Heeft zelf een mooi contract gezien in haar werkzaamheden waar de waarden in benoemd werden. Dus ze konden opdracht krijgen als ze de volgende uitgangspunten qua waarden maar nastreefden; daarin zat ook contact en bouwen aan en met de buurt.

Aanbod – kan bij interesse toegestuurd worden.

Het idee om als gemeente een de plint/ begane grond te kopen zodat we met partijen aan tafel komen, blijkt niet mogelijk. De gemeente gebruikt het bestemmingsplan om te sturen op wat er komt.

Aanbod – neem contact op met onze hele club; de studio van Maartje en Erik kent naast hen, kunstenaars, architecten en vormgevers die creatief en innovatief kunnen nadenken over deze buurt.

Tafel: maatschappelijke voorzieningen 

Gespreksleider: Cristine van der Heijden

Maatschappelijke voorzieningen als ontmoeten, zorg, sport, onderwijs, cultuur, welzijn, spelen en groen moeten meegroeien met een groter aantal bewoners en gebruikers. Hoe zorgen we dat dat goedkomt? We spraken erover met afgevaardigden van het sociaal wijkteam, Odion, huisartsen, Legiaan, Rochdale, fysiotherapeut, tandarts, jeugdteam en GGD. Het gesprek aan tafel ging vooral over de benodigde zorgvoorzieningen in een groeiende wijk. Ook het hier en nu kwam aan de orde.

Wat is nodig voor een goede gezonde robuuste wijk?

 • In de wijk zelf moeten er voorzieningen zijn voor kinderen onder de 12 jaar (op loopafstand, bereikbaar zonder lastig te nemen fysieke barrières).
 • Oudere ouderen (idem).
 • Mensen met een beperking (idem).

Voor andere groepen is de wijk niet per se het logische referentiekader, omdat zij mobieler zijn.

Zorgvoorzieningen

 • Cluster(s) van gezondheidszorg. Een gebouw met flexibele invullingsmogelijkheden waarin huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten enz. samen hun praktijk hebben. Dit maakt efficiënt samenwerken mogelijk. Dit moet aangevuld worden met een spreekruimte bij seniorenhuisvesting e.d. Gezien de snelle ontwikkelingen in de zorg is het van belang dat te realiseren voorzieningen in flexibel te gebruiken gebouwen worden gehuisvest.
 • Ook de niet-medische zorginstellingen zouden graag in een cluster bij elkaar zitten: de GGD met Jeugdzorg en het SWT. Liefst ook bij de scholen in de buurt.
 • Er is al een clustertje van een paar medische functies ontstaan, maar hun toekomst daar is onzeker.
 • De cluster moet goed bereikbaar zijn.
 • Aangezien corporaties dergelijke gebouwen niet meer mogen bouwen en de huur bij ontwikkelaars vaak te hoog is, zou de gemeente moeten kijken welke gebouwen of grond zij zelf in bezit heeft die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen.

Vrije tijdsvoorzieningen

 • Er is een ontmoeting/activiteitencentrum nodig dat centraal in de wijk ligt. Dit kan gecombineerd worden met de twee andere clusters.
 • In de openbare ruimte zijn veel meer ontmoetingsplakken nodig. Bankjes, speelplekken, ouderenfitness, jeu de boules, etc.
 • Jongeren ontmoetingsplekken in de bestaande openbare ruimte, maar met name bij nieuwbouw altijd meteen herkenbaar. Deel de openbare ruimte in zodat er later geen strijd ontstaat.


Als aftrap voor de gesprekken gaven medewerkers van de gemeente Zaanstad voor de camera zo beknopt mogelijk hun visie en ideeën over het onderwerp. Bekijk het filmpje over zorg en voorzieningen anno 2040 hier rechts.


Tafel: Verstedelijking en mobiliteit

Gespreksleider: Eric de Niet

Verstedelijking en mobiliteit staan op gespannen voet met milieu en gezondheid. Hoe gaan we hier mee om? Met de nadruk op creativiteit, circulariteit en technische innovatie, klimaat en gezondheid. 


Parkeren & auto’s:

Er is een norm voor de hoeveelheid parkeerplaatsen per woning, maar er komen veranderingen in de toekomst, zoals auto’s op afroep of deelauto’s.  Dus: voorstel om norm te laten zakken en buurten met een minimum aan parkeerplaatsen in te richten en te stimuleren dat er zo min mogelijk auto’s rijden.

Niet eens: door meer bewoners krijgen wij ook meer auto’s, dus wij hebben juist meer aandacht voor dit knelpunt nodig.

Er is een verschil of er met laagbouw of met hoogbouw wordt verdicht in Kogerveld, verschil in parkeerdruk. Wat betekent een forse verdichting voor mobiliteit?

Mensen willen mooi wonen wat mogelijk is door maatregelen zoals wegen onder grond te leggen en minder geluidsoverlast te hebben. Te bedenken bij het toevoegen van wegen en parkeerplaatsen.

Op zich is minder parkeerplaatsen een goed idee, maar hoe voorkomen wij dan ongeoorloofd parkeren? Antwoord: wij moeten realistisch blijven en het door regelingen in goede banen leiden.

Kunnen de snelwegen rond Kogerveld in verband met overlast 80km/u-wegen worden? En is een aantal voorwaarden voor een autoluwe Kogerveldwijk: goed OV,  goed kunnen fietsen, voorzieningen dichtbij.

OV & Fiets (alternatieven voor auto):

 • Zorg bij nieuwe voorzieningen zoals een zwembad voor korte, snelle fietsroutes en geef via de grote hoofdwegen auto’s toegang.
 • Nu is het OV een probleem: er zijn te weinig treinen per uur naar Kogerveld. Vanuit het noorden (Alkmaar, etc.) moet men eerst via Zaandam. Met de auto is veel minder tijd nodig.
 • 20.000 woningen betekent x aantal meer bewoners en dus ook x aantal meer vervoersbewegingen dus vaker treinen nodig: het kip/ei-verhaal: NS wil pas aanpassen als woningen/bewoners er zijn, maar mensen willen er pas wonen als er goede OV-ontsluiting is.
 • Hoe kunnen wij samen met Hoorn en Purmerend de treinontsluiting zo vroeg mogelijk verbeteren en niet pas als er woningen zijn?
 • Wij denken nu te veel in huidige mobiliteitsbegrippen. In de toekomst zijn er misschien hele andere mobiliteits- of vervoerconcepten.
 • Naast goede fietswegen en goede ontsluiting in alle gebieden, is het ook belangrijk om fietsen te kunnen krijgen/ huren/ OV-fiets/ uber-fiets etc. om te stimuleren dat mensen met het OV komen en dan met de fiets verder kunnen.
 • In de toekomst meer hybridisch en elektrisch fietsen. Snelle, hoogwaardige fietsverbindingen zijn hiervoor belangrijk.
 • Kan dit fietsnetwerk in de toekomst met energieopwekkende wegen gebouwd worden? (Dat de beweging van de fietsen in energie kan worden omgezet.)
 • Lightrail-ideeën – doortrekken uit Amsterdam.
 • Niet alleen om de verbinding met A’dam te verbeteren maar ook om binnen Zaanstad verbinding tussen wijken te leggen.
 • Hoe veel groen/openbare ruimte moet hiervoor weg?
 • Een probleem is de brug. Ondergronds of heel hoog is dus een oplossing?

Sporten in de openbare ruimte i.v.m. mobiliteit

 • Sporten in de openbare ruimte (OR) is een belangrijke trend.
 • Belangrijk aandachtspunt: hoe kunnen wij uitnodigen om te fietsen? Door veilig en makkelijk te kunnen bewegen (project in A’dam = de beweegvriendelijke stad)
 • OR moet tot sporten uitnodigen + voor een veiliger gevoel zorgen + het sporten moet gratis mogelijk zijn, dus: als de sportvelden als hoofdsportvoorziening worden gezien, moeten wij ervoor zorgen dat deze beschikbaar zijn voor clubs maar ook voor individuen, bootcamp-groepen, etc. om te sporten. Dus, kunnen sportvelden OR worden?
 • De fietsroutes naar de sportvelden moeten veilig zijn en veel licht hebben. 
 • Tot nu toe hebben sportvelden een heel slechte ontsluiting.
 • Ook het anonieme gras/groen in de Kogerveldbuurt kan voor sport gebruikt worden als het leuker en veiliger wordt gemaakt. Vraag: wie is de eigenaar? Hoe kunnen bewoners betrokken worden? Want: open sportplekken moeten geen hangplekken worden.
 • Belangrijk voor “anonieme” plekken: eigenaarschap bij bewoners + twee of drie functies zoals sportmogelijkheden en BBQ-faciliteiten.
 • Gyms in de openbare ruimte heel populair. Interessant om te onderzoeken: zouden deze gyms ook een energieopwekkende functie kunnen krijgen net zo als fietspaden om energie op te wekken? Is het mogelijk dat een bewoner hiermee z’n energierekening omlaag kan krijgen ?
 • Niet alleen groen biedt kansen voor sport in de openbare ruimte, maar ook asfalt/tegels. Wanneer je hier verf op aanbrengt kan dit ook gelijk de omgeving een positieve uitstraling geven.

Algemene andere punten/vragen:

 • Kogerveldwijk is een gefragmenteerd gebied, dus een algemene vraag: “Waarom zouden wij het aan elkaar willen knopen? Is het logisch? Maken wij het zo mooier dan het is?”
 • Het station is het middelpunt van de wijk. Voorstel: van hieruit beginnen met kwaliteitsslag en dan verder uitbreiden, bijvoorbeeld richting Kan Palen-terrein
 • Belemmert de hoogspanningslijn de mobiliteit? Kan deze onder de grond?
 • Bij de rotonde Paltrokstraat kan een knelpunt ontstaan als de wegen breder gemaakt worden en zo meer auto’s langs de rotonde moeten.

Highlights:

 • Het station is zo’n centrale plek in het gebied, maar ziet er niet uit en slecht bereikbaar. Nu zijn er rondom dit gebied initiatieven en ontwikkelingen, terwijl ideaal gezien het station(sgebied) een boost moet krijgen wat afstraalt naar de omgeving.
 • Om goed, gezond en veilig te kunnen wonen en werken moeten wij investeren in fietsnetwerk en OV en het parkeren anders gaan organiseren
 • Wij moeten hippe mobiliteitsmogelijkheden bedenken zoals über-fiets en delen van auto’s
 • Bij stations en ander belangrijke punten moeten fietsen beschikbaar zijn + veel fietsenstallingen
 • Meer verkeersbewegingen per OV nodig & NS kip & ei verhaal oplossen
 • P+R creëren en dan goed OV
 • Om openbaar makkelijker te bewegen moet er veilig toegang tot sportgebieden zijn en sportvelden moeten beschikbaar zijn voor sportclubs en particulieren

 

Tafel: economie, wonen en onderwijs

Gespreksleider: Willeke Koops

Op zoek naar een nieuwe mix van wonen werken en voorzieningen: er is ruimte nodig voor wonen, werken en voorzieningen als onderwijs en zorg. Er ligt een uitdaging om te zorgen voor een slimme combinatie van die functies. Innovatie in de economie kan de wijk een impuls geven. Aanwezig: vertegenwoordigers van zittende bedrijven (Zaanse Olie Raffinaderij, Pallethandel De Boer), vertegenwoordigers van technisch onderwijs en basisonderwijs (Agora), woningcorporaties Parteon, ZVH en Rochdale, zorgaanbieder Leviaan, bedrijfsverzamelgebouw Honigfabriek. Vanuit de gemeente: Willeke Koops, Joost Schiereck en Laura.

Wonen en werken bijten

 • Goed dat de gemeente een visie maakt. Positioneer Kogerveldwijk in het grotere geheel van  Zaanstad. Werk vervolgens een vlekkenplan uit. En prioriteer in keuzes (de filmpjes lieten wel erg veel ambities zien). Denk na over een gebiedsgerichte focus op doelstellingen.
 • Wonen en werken bijten elkaar soms. Zoals nu: er loopt een fietsroute dwars over een bedrijventerrein waar allerlei vrachtverkeer rijdt (Ooszijde), wat voor o.a. scholieren en toeristen onveilige situaties oplevert. De combinatie wonen en werken beperkt woningbouw door allerlei milieuregelgeving en vrachtverkeer. Er is concurrentie in die zin dat wonen veel geld oplevert en die functie economisch dus sterker is op dit moment. Wat wil de gemeente met de bestaande bedrijven? Is er een alternatief? Verplaatsing is niet mogelijk of alleen tegen hoge kosten. De bestaande structuur is waardevol. Zijn de ingetekende woningbouwvlekken wel realistisch?

Techniekcampus en pareltjes

 • (Versterken van de) Techniekcampus: ja! De bereikbaarheid is goed, er zijn goede contacten tussen onderwijs en bedrijven en de technische opleidingen willen graag blijven. De huidige huisvesting van een van de scholen (bezit ZVH) is van slechte kwaliteit en er is dringend vervangende huisvesting nodig. Liefst in Kogerveldwijk. Maar er zijn ook andere opties. Ook de technische opleidingen zijn niet makkelijk te combineren met woningbouw. Het zijn schoolgebouwen met specifieke functies (4 meter hoog, lassen etc). De combinatie Techniekcampus – werken is een beter idee dan deze twee met wonen te mengen.
 • Hoe andere vormen van werkgelegenheid zoals startups te faciliteren? Mensen met bijvoorbeeld creatieve beroepen werken niet graag aan huis, maar liever in een centraal gebied op een leuke plek. Programmeer dergelijke functies in je bouwprogramma. Anderzijds: is nieuwbouw aantrekkelijk genoeg om dergelijke functies te trekken? Moet het niet ‘ontstaan’ in oude gebieden of gebouwen?
 • Behoud de pareltjes in de wijk (zie foto’s in presentatie van Jeroen) voor kleine startende bedrijfjes.
 • Geen blinde plinten. Doe iets met de plinten van bestaande flatgebouwen.

Tips voor aantrekken nieuwe vormen van economie en aantrekkelijk wonen

 • Zorg voor een ontmoetingsplek (horeca) bijvoorbeeld langs de Zaan of bij het station, een plek waar je goede koffie kunt drinken.
 • Denk na over voorzieningen in de wijk: verdeeld of juist geclusterd, wat is het hart van de wijk?
 • Doe iets met het station.
 • Denk ook aan het versterken van de Scholtestraat als woon-leefgebied.
 • Benut de Zaan voor recreatievaart (steigers, tanken).

Als aftrap voor de gesprekken gaven medewerkers van de gemeente Zaanstad voor de camera zo beknopt mogelijk hun visie en ideeën over het onderwerp. Bekijk het filmpje  over wonen en werken anno 2040 hier rechts.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl