Samenvatting van het toekomstbeeld voor de Kogerveldwijk 

Samenvatting gebiedsperspectief: een toekomstbeeld voor de wijk in 2040

De gemeente Zaanstad heeft het voortouw genomen om een toekomstperspectief op te stellen voor de Kogerveldwijk met zoveel mogelijk inbreng van bewoners, ondernemers, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties in de wijk. Hoe zien al deze partners samen de toekomst van de wijk? Hoe willen we dat de wijk er uit ziet in 2040 en hoe werken we daar naartoe? 

Woningen erbij in de Kogerveldwijk

Bouwen, bouwen, bouwen; in de hele regio is er grote vraag naar woningen. Tot 2040 wil de gemeente Zaanstad 15.000 tot 20.000 woningen erbij. Om het groene buitengebied te sparen komen de nieuwe woningen in de bestaande stad. Er is nog plaats voor woningen in de Kogerveldwijk. Door leegstand op bedrijventerreinen,
vertrek van bedrijven en verplaatsing van sportverenigingen komt in de wijk ruimte beschikbaar voor de bouw van 2000 woningen. En op langere termijn mogelijk meer, afhankelijk van wat er met de A8 gaat gebeuren.

Meer woningen: basis voor betere voorzieningen en meer doorstroming

Door woningen bij te bouwen ontstaan kansen voor de huidige bewoners om door te stromen naar een woning in de wijk die past bij de eigen leefsituatie. Daarnaast speelt Zaanstad met nieuwe woningen in op de behoefte van Zaankanters en mensen uit de regio. Meer inwoners betekent: meer voorzieningen. Meer klanten in de winkels, meer kinderen op de scholen, meer behoefte aan zorg en diensten. We willen dat de voorzieningen in de wijk in omvang en kwaliteit meegroeien met het aantal inwoners. Zo verbeteren we het voorzieningenniveau voor alle
bewoners in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan ruimte voor horeca, een huisartsenpost, kinderdagverblijf, een extra basisschool, een goed bereikbare zorgboulevard. Daardoor komt er bovendien nieuwe werkgelegenheid in de wijk, waar grote behoefte aan is.

De belangrijkste verbeterpunten voor de wijk op een rij:

 • Er moeten voldoende arbeidsplaatsen blijven in de wijk, dat versterkt de sociaaleconomische
  positie van bewoners
 • Een ruimer aanbod van woningen en voorzieningen, met meer kwaliteit
 • Het station Kogerveld verdient meer uitstraling en wordt een ontmoetingspunt
  in de wijk
 • Meer plekken om elkaar te ontmoeten!
 • Gevaarlijke oversteken van doorgaande wegen moeten worden aangepakt, verbeter de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer, vooral ook voor ouderen
 • Groen en water kunnen beter ingericht, toegankelijk gemaakt en beheerd: maak de
  oevers van de Zaan toegankelijk, verbeter de kwaliteit van parken en plantsoenen
 • Pak leegstand op bedrijventerreinen aan, bestrijdt verpaupering en verrommeling 

Betere verbindingen, ook tussen de buurten

Dit deel van Zaanstad Midden lijkt erg goed ontsloten. Midden in de wijk ligt station Zaandam Kogerveld, met directe treinverbindingen naar Sloterdijk en Schiphol. De snelwegen A8 en A7 zijn nabij en er is een HOV busverbinding met Amsterdam. De keerzijde van het verhaal is dat al die infrastructuur het moeilijker maakt van de ene buurt naar de andere te komen en bewoners last hebben van uitlaatgassen of fijnstof.

De Kogerveldwijk wordt ‘opgeknipt’ door de infrastructuur. Wegen als de Prins Bernhardweg, Scholtenstraat, Paltrokstraat en Heijermansstraat zijn niet ingericht om de aanliggende gebieden te verbinden. Daar gaan we wat aan doen: andere profielen, veiliger oversteken, meer ruimte voor fi etsers en wandelaars. Zo is het plan om de Prins Berhardweg op termijn ‘af te waarderen’ van een snelweg (100 km) naar een stedelijke laan waar 50 of 70 mag wworden gereden.

Twee delen, elk met een eigen karakter

In het deel van de wijk tussen de Zaan en de Heijermansstraat – Scholtenstraat willen we meer verbindingen tussen oost en west, waarbij de straten uitkomen op mooie groene plekken aan de Zaan die openbaar toegankelijk zijn.

Ten oosten van de Heijermansstraat – Scholtenstraat ligt de ruime, groene Kogerveldbuurt. Hier willen we voortbouwen op het parkachtige karakter, bijvoorbeeld door een netwerk van fiets- en wandelroutes aan te leggen. 

De randen van de nieuwe buurt op het Oostzijderveld worden ingericht met water en groen en langs de Gouw maken we bijzondere plekken aan het water. Zo krijgen we twee verschillende delen in de buurt, elk met eigen kwaliteiten: een stedelijk gebied langs de Zaan, en een groen, parkachtig deel aan de kant van de Gouw. Die groene en waterrijke omgeving nodigt uit om te wandelen en te sporten in de openbare ruimte, draagt bij aan een gezond leefklimaat en helpt de effecten van klimaatverandering op te vangen.

Ruimte voor bedrijvigheid

De Kogerveldwijk van de toekomst telt meer woningen en is beter bereikbaar. Dat versterkt de basis voor winkels en dienstverleners in de wijk. Het geeft bovendien een kans om bedrijven en instellingen aan te trekken
die banen scheppen. Natuurlijk koesteren we de gevestigde bedrijven. Zij zijn karakteristiek voor Zaanstad en dragen bij aan de noodzakelijke werkgelegenheid in de wijk. Zeker nu er ook bedrijven vertrekken.

De ruimte die vrijkomt willen we niet alleen benutten voor woningen, maar ook voor economische activiteiten die goed samengaan met wonen. De strook langs de Zaan tot aan de Heijermansstraat – Doctor H.G. Scholtenstraat is een goede locatie voor werkplaatsen en commerciële ruimtes. In het gedeelte rond de Noordervaldeurstraat blijft bedrijvigheid de voornaamste bestemming. Daar voorzien we een stevige
kwaliteitsverbetering van het gebied, om te beginnen in de openbare ruimte.

Een toekomstbestendige en duurzame wijk

Nieuwe woningen zijn niet alleen veel energiezuiniger dan de bestaande voorraad, ze produceren zelfs energie voor hun omgeving. Dat helpt om de Kogerveldwijk op termijn klimaatneutraal te maken.

Ook wat betreft mobiliteit is er veel te winnen. We streven ernaar dat treinen frequenter stoppen op station Kogerveld, zodat de trein nog aantrekkelijker wordt voor de bewoners. Om dat te bereiken moet de stationsomgeving worden aangepakt zodat het station veiliger wordt en beter toegankelijk. Betere verbindingen voor fietsers en wandelaars van en naar het station helpen daarbij.

De verandering in het klimaat leidt tot extremer weer: meer hoosbuien, lange periodes van droogte. Daar moet de wijk op zijn ingericht. We nemen maatregelen om wateroverlast te voorkomen en proberen hittestress in de stad te voorkomen, door meer groen in de buurt en door oost-west straten die uitkomen op de Zaan en zorgen voor een frisse wind.

Minder ongelijkheid in een ‘inclusieve’ wijk

De Kogerveldwijk gaat groeien. Er komen woningen en voorzieningen, de openbare ruimte wordt aangepakt en de bereikbaarheid verbetert. Die groei gaan we benutten om de ongelijkheid in de wijk te verminderen, zowel tussen mensen als tussen buurten. De mengeling van wonen, sociale en economische activiteiten draagt bij aan de levendigheid en laat nieuwe kansen ontstaan voor bewoners, of ze nou al wonen in de wijk of zich net
komen vestigen.

We willen betere – en vooral veilige - verbindingen voor fietsers en ouderen, meer groen, mooie ontmoetingsplekken langs de Zaan. De kwaliteit van de leefomgeving wordt aangepakt, in alle delen van de wijk. De openbare ruimte is zo ingericht dat mensen elkaar op straat ontmoeten, samen op een bankje zitten bij veilige speelplekken. Er komen weer voordeuren aan de straat zodat er meer sociaal contact is tussen de bewoners.

Een belangrijk doel is om de gezondheidssituatie van de mensen in de Kogerveldwijk te verbeteren. Met programma’s als ‘Jongeren op gezond gewicht’ stimuleren we het sporten.  Een nieuw sportcomplex op het Hoornseveld met zwembad moet goed bereikbaar zijn voor iedereen. Misschien wel het belangrijkste streven is, dat de bewoners van de wijk initiatieven opzetten om gezond samen te leven, ondersteund door ondernemers uit de wijk, het verenigingsleven, sociale instellingen en de gemeente.

De ontwikkeling van de Kogerveldwijk is een groeimodel

De nieuwe Kogerveldwijk wordt niet in één dag gebouwd. De bestaande wijk zal stap voor stap een ontwikkeling doormaken. De uitdaging voor de komende jaren is om alle positieve plannen die gemeente en grondeigenaren voor ogen hebben in zo’n tempo te realiseren, dat de ontwikkelingen elkaar versterken.

Een aantal projecten is al vergevorderd in de voorbereiding. Denk aan de woningbouw op Oostzijderpark of de herontwikkeling en sanering van het terrein Kan Palen en omgeving. 

Verbeterpunten die door de bewoners zijn genoemd kunnen al meteen worden aangepakt - zoals het realiseren van een veiliger oversteek van een weg. Ook zijn er nu al initiatieven om ondernemers bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld rond het Zilverschoonplein. De gemeente Zaanstad ondersteunt zulke initiatieven uit de wijk zoveel mogelijk.

In het perspectief voor de Kogerveldwijk in 2040 zijn de waardevolle ideeën van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen uit de wijk zo goed mogelijk verwerkt. Deze ideeën zijn opgehaald onder andere tijdens de MAAK.weken in oktober en november 2018. Om de toekomst die in het perspectief is geschetst te realiseren willen we die samenwerking voortzetten en met alle betrokkenen in de wijk werken aan het verwezenlijken van onze plannen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl